مفاخر نقشه برداری
منوي اصلي

 

 


  

سوابق و فعالیتها ی دکتر مجید همراه

 

 تحصیلات: 

 1. کارشناسی کارتوگرافی، دانشگاه تهران 1352
 2. کارشناسی ارشد کارتوگرافی، دانشگاه گلاسگو، بريتانيا 1356
 3. کارشناسی ارشد علوم نقشه برداري،دانشگاه گلاسگو، بريتانيا 1358
 4. دکتراي سنجش ازدور، دانشگاه لندن، بريتانيا1358(ناتمام به علت بازگشت به کشور)
 5. دکتراي ژئومرفولوژي ازواحدعلوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی 1373
مقالات انگلیسی:

-Slope Atlas of Iran,By:M.Hamrah,Paper presented to 13th International Cartographic Association,Mexico 1987.

-Extraction of Topographic Data from Landsat Imagery, By:M.Hamrah ,Paper presented to International Society of Photogrammetry & Remote Sensing,Japan 1988.

-Topographic Mapping in Iran,By : M.Hamrah,Paper submitted to International Society of Photogrammetry& Remote Sensing,USA 1992.

- Internet & Web Technology Use in Cartography Curriculum: A Joint Postgraduate Programme Experience.By:M.Hamrah,Paper presented to ICC2003, Durban,South Africa.

-Multi Map Projection in Modern Cartography, By:H.Helali and M.Hamrah.Paper presented to ICC2005,Acoruna,Spain.

- Evaluation of DTM Generation in SURFER 8.0,By:A.Moosavi and M.Hamrah,Paper presented at MapIndia,New Delhi,2006.

-Integeration of High Resolution Satellite Imagery and LIDAR Data for Automatic Object Recognition in Urban area,By: A. Milan lak and M.Hamrah,Paper presented to

Joint CIG/ISPRSConference on Geomatics forDisaster and Risk Management,May 23 - 25, 2007Toronto,Canada.

- Sustainable Development of Human Settlement Using GIS Network Models ,By:S.Seraj and M.Hamrah,Paper presented to Map Middle East 2007, April, 9-11, 2007, Dubai.

-Application of GIS Network Models in Development of Relations between Human Settlements,By:S.Seraj and M.Hamrah,Paper presented to The Joint International Symposium &

Exhibition on Geoinformation/Global Navigation Satellite System(ISG/GNSS) , 5-7 Nov.2007 Johor Bahru, Malaysia.

- An approach to the suitable selection of an Interpolation method,By:A.Golnarkar and M.Hamrah, Paper presented to MapIndia2008,Delhi,6-8Feb.2008

- How Semantic Web Can Influence SDSS, By: Reza Khatami,A.A.Alshaikh and M.Hamrah,Paper presented to MapIndia 2008 ,Delhi , 6-8Feb.2008.

- The Role of SDI in Quality Assurance During Field Data Collection,By:

M. Hosseinpour, A.A. Alesheikh and M.Hamrah. Paper presented to MapIndia 2008 ,Delhi , 6-8Feb.2008.

- Visual Query Language for Spatio-Temporal Relationships prediction,By: S. khosravi, A.A Ale sheikh, M.Hamrah, Paper presented to 4th GIS Conference along with ISPRS Workshop on Geoinformation and Decision Support Systems 6-7 January 2008,Tehran-Iran.

- Computational Science and its Applications-Iccsa2009,Page66: “Using GIS to Develope an Efficient Spatio-temporal Task Allocation Algorithm to Human Groups in an Entirely Dynamic Environment: Case study: Earthquake Rescue Team,Ali Reza Vafaeinezhad,Ali Asghar Alesheikh,Majid Hamrah,Reza Nourjou and Rouzbeh Shad.

-Developing a Quasi-TEMPORAL GIS for Prediction Time of Concentration in Food Hazard Modelling: Kambiz Borna,M.R.Rajabi.Ali Mansourian and Majid Hamrah.Paper presented to 7th FIG Regional Conference,Hanoi,Vietnam,October2009.

-Optimization Black Box Models of Rainfall-Runoff by using GIS and Neural Networks: Kambiz Borna,M.R.Rajabi,S.Firuzi,Majid Hamrah,A.Mansourian,O.Gerayili Nejad.FIG Congress2010,Sydney,Australia,April2010.

-A mixed approach for automated spatial ontology algorithm: R.Khatami,Ali Asghar Alesheikh and Majid Hamrah.Journal of Spatial Science,vol.55,No.2,December2010.

-Allocation of urban land uses by Multi-objective particle swam optimization algorithm: Zohreh Masoomi,Mohammad Sadi Mesgari, and Majid Hamrah.International Journal of Geographical Information Science (ISI Journal) ,2013,Vol.27.No.3.

-A new framework for solving the spatial network problems based on line graphs”, Javad Saberian, M.R Malek, Stephan Winter, Majid Hamrah, ISI Journal, Transactions in GIS, 2013. 


 
 

مقالات فارسي  

 1. کاربرد هندسه در جغرافيا،مجله آشتي با رياضيات-شماره19- شهريور 1360
 2. مروري اجمالی بر کارتوگرافی،اولين سمينار نقشه برداران ايران- سازمان نقشه برداري كشور 1362
 3. کاربرد اطلاعات عكسی در کارتوگرافی ، اولين سمينار نقشه برداران ايران- سازمان نقشه برداري كشور 1362
 4. جغرافياوکارتوگرافی،سمينار بين المللی جغرافيايی-مشهد1364
 5. بكارگيري تصاوير ماهواره اي هواشناسی در بررسی محيط،سمينار سنجش از دور- سازمان برنامه و بودجه1365
 6. قابليت تخمين اطلاعات ارتفاعی برروي تصاويرماهواره اي لندست - سمينار سنجش از دور-سازمان برنامه و بودجه 1365
 7. آشنايی با پيشگامان نجوم در مشرق زمين، مجله علوم نقشه برداري1368
 8. تاريخچه عكسبرداري هوايی ،مجله علوم نقشه برداري1368
 9. تهيه نقشه هاي توپوگرافی از اطلاعات ماهواره اي اسپات ،مجله نقشه برداري،سازمان نقشه برداري1369
 10. دورسنجی در گذشته،حال وآينده،مجله سپهر تابستان1373
 11. ارزيابی نقشه هاي عددي،سومين سمينار علوم ژئوماتيک خراسان 1374
 12. نمايشگرهاي گرافيكی محصولات کارتوگرافی- مجله علوم نقشه برداري 1377
 13. کاربرد GIS در بيلان منابع آب زيرزمينی دشت تالش،مجله علوم جغرافيايي،1384
 14. مقايسه دقت سرشكنی بلوکهاي فتوگرامتري درحالت استفاده از داده هاي جی پی اس با روشهاي مدل مستقل و باندل اجسمنت- مجله سپهر شماره 58 ، تابستان 1385
 15. بررسی استفاده از فن آوري AJAX دربرنامه هاي کاربردي WebGIS، مجيدنورالله دوست ،دكترعلي اصغر آل شيخ و دكتر مجيدهمراه.سازمان نقشه برداري كشور ،كنفرانس ژئوماتيک87 ،ارديبهشت 1387.
 16. نقش وب معنايی درارتقاي سيستم هاي اطلاعات مكانی.رضاخاتمي ،دكترعلي اصغرآل شيخ و دكترمجيدهمراه .سازمان نقشه برداري كشور ،كنفرانس ژئوماتيک87 ،ارديبهشت 1387.
 17. استفاده از WFSها جهت استانداردسازي عمليات جمع آوري داده ها توسطGIS Mobile، محمدحسين پور دوست ،دكترعلي اصغر آل شيخ و دكتر مجيدهمراه.سازمان نقشه برداري كشور ،كنفرانس ژئوماتيک87 ،ارديبهشت 1387
 18. مديريت حوادث و اتفاقات شبكه آب شهري بااستفاده از سيستم هاي اطلاعات مكانی ،جواد صابريان، مجيد همراه، سازمان نقشه برداري كشور ،كنفرانس ژئوماتيک88 ،ارديبهشت 1388
 19. بهبود اجراي الگوريتم هاي مسيريابی درشبكه هاي شهري، جواد صابريان، مجيد همراه، سازمان نقشه برداري كشور ،كنفرانس ژئوماتيک88 ،ارديبهشت 1388
 20. حساب دوگان و کاربرد هاي آن درGIS ،جواد صابريان،محمدرضاملک،مجيدهمراه،استفن وينتر،نشريه علمي-پژوهشي سنجش ازدوروGISايران،شماره اول،بهار1388.
 21. طراحی و توسعه مدل شبكه درمحيط GIS به منظور بهبود پيوند هاي اصلی بين سكونت گاه هاي روستايی،سهند سراج،مجيد همراه،نشريه علمي- ترويجي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مکاني،شماره 4 ،آذرماه 1391.
 22. ارائه طبقه بندي از انواع گراف دوگان و بكارگيري آنها در بهبود آناليزهاي مسيريابی جواد صابريان، محمد رضا ملک، مجيد همراه، مجله علمي پژوهشي مهندسي حمل و نقل، زمستان 91.
 23. استفاده از دوگان گراف و تبديل موجک در ارزيابی سيستم هاي حمل و نقل ، جواد صابريان، محمد رضا ملک، مجيد همراه، مجله علمي پژوهشي مهندسي حمل و نقل، تابستان 92.


طرح هاي پژوهشي
 

 1. (نظارت)ناظربرتهيه فتوموزاييک و بروز رسانی معابر شهر تهران، پيمانكار (مجري) مهندسين مشاور سنجش از دور ايران ،کارفرما شهرداري تهران 1386
 2. مجري طرح ارزيابی توانايی تعدادي از نرم افزارهاي سيستم اطلاعات مكانی ازنظر سيستم تصوير- دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1385
 3. مجري طرح انتخاب وتبديل سيستم تصويرمناسب درسيستم اطلاعات جغرافيايی –دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1383
 4. مجري طرح مكان يابی مناطق مستعد بلاياي طبيعی با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايی و عكسهاي ماهواره اي-شوراي پژوهش هاي علمی کشور 1379
 5. مشارکت در تهيه فتوموزاييک ماهواره اي ايران مهندسين مشاور سنجش از دور ايران1374
 6. مشارکت در طرح تهيه اطلس شيب ايران-موسسه جغرافيا1360
 7. مشارکت در طرح تهيه اطلس مقاطع ارتفاعی ايران-موسسه جغرافيا1360

كتاب هاي منتشر شده  

 1. کارتوگرافی-انتشارات گيتاشناسی1370- منتخب کتاب سال جمهوري اسلامی ايران ازسوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،دريافت لوح تقدير و جايزه از رياست جمهور وقت
 2. مبانی فتوگرامتري -انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی1371
 3. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداري- نشر انگيزه1380
 4. مرجع و راهنماي کامل مايكرواستيشن(ويراستارعلمی)- نشر انگيزه1380
 5. کارتوگرافی به کمک رايانه- نشر انگيزه 1382
 6. حل تشريحی مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداري"، نشر ا انگيزه 1385
 7. مبانی فتوگرامتري ،باتجديدنظر کامل ،انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی 1391

تدريس و فعاليت هاي علمي  

 • عضو هيئت علمی دانشكده مهندسی نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی از سال 1359 تا1388
 • ازسال 1389 تا1392 عضو هيئت علمی تمام وقت گروه آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه.
 • تدريس در دانشگاه تهران ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشگاه اصفهان ،دانشگاه فردوسی، دانشگاه تبريز، دانشگاه علم وصنعت اراك ، دانشگاه آزاد واحدتهران جنوب ، واحد استهبان ،واحد شهرري وواحدمراغه.
 • راه اندازي ، مديريت و تدريس دوره هاي کوتاه مدت سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيائی، دانشكده مهندسی نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی79-1378
 • مشارکت درراه اندازي دوره کارشناسی ارشدبين المللیJIK با همكاري موسسه ITC هلند و تدريس در اين دوره 1378 تاکنون.
 • کارشناس رسمی دادگستري قوه قضاييه دررشته نقشه برداري 

 

سمت هاي اجرايي

 •  معاون اداري مالی دانشكده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی78-79  
 • سرپرست تحصيلات تكميلی دانشكده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی77-79
 • عضو شوراي انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی76-79و81تا87
 • عضو هيئت رئيسه گروه تخصصی مهندسی نقشه برداري سازمان نظام مهندسی استان تهران76-79و1382-1385
 • عضو هيئت مديره جامعه نقشه برداران ايران1368-1380 و 1382-1385
 • عضو هيئت مديره انجمن سيستم اطلاعات جغرافيايی و سنجش از دور ايران75-81
 • معاون آموزشی دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی83-1382
 • معاون پژوهشی دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی1383
 • مدير گروه آموزشی سيستم اطلاعات جغرافيايی دانشكده نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی1385-1384
 • معاون اداري مالی دانشكده مهندسی نقشه برداري دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی1386-1387
 • افتخاربازنشستگی دراسفند1387 

 

تعداد بازدید : 3602


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami